Η Pigreen Energy Saving Solutions παρέχει ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα εποπτείας και ανάλυσης των ενεργειακών ροών (EnRP) από διάφορες πηγές ενέργειας, όπως ηλεκτρισμός, νερό, φυσικό αέριο, υγρά καύσιμα (πετρέλαιο, μαζούτ, LPG), Φ/Β (καταμέτρηση παραγωγής) κάνοντας χρήση των νέων τεχνολογιών σε συνδυασμό με διαχειριστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Με αυτό τον τρόπο διαμορφώνει μια πλήρη λύση στον τομέα της συλλογής, ανάλυσης, επεξεργασίας πληροφοριών που σχετίζονται με τη χρήση κάθε μορφής ενέργειας με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη των ξενοδοχειακών μονάδων.

Έτσι, ανεξάρτητα από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της ξενοδοχειακής μονάδας, η λύση της Pigreen βοηθάει τη διαρκή επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων όπως :

 • Μείωση του κόστους χρήσης ενέργειας και συντήρησης του εξοπλισμού, άρα και μείωση των απαιτούμενων OpEx
 • Μείωση του κόστους αντικατάστασης παλιού εξοπλισμού, επιφέροντας μείωση των απαιτούμενων CapEx
 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της κερδοφορίας και των οικονομικών μεγεθών
  Ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
 • Ενδυνάμωση της διείσδυσης στην αναπτυσσόμενη αγορά του Sustainable Tourism
 • Προστασία του περιβάλλοντος μέσω της εξοικονόμησης φυσικών πόρων (νερό) και της μείωσης των εκπομπών CO2
 • Συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο
 •  Άνετο και ασφαλές περιβάλλον για τους επισκέπτες και τους εργαζόμενους

Για την υιοθέτηση της ολοκληρωμένης λύσης μας απαιτείται μικρή επένδυση χαμηλού ρίσκου, εξασφαλίζοντάς τα παραπάνω σημαντικά και μόνιμα οφέλη.

Τα στελέχη της Pigreen στοχεύουν στη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης, παρέχοντας τεχνογνωσία και υπηρεσίες :

 • Προκαταρκτικό έλεγχο και αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης σε σχέση με διεθνείς δείκτες του ξενοδοχειακού κλάδου
 • Εγκατάσταση του συστήματος εποπτείας και ανάλυσης (Hardware & Software)
 • Έλεγχος λειτουργίας και κατανάλωσης ενέργειας των κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Μέτρηση και παρακολούθηση απόδοσης έναντι στόχων (M&V)
 • Υποστήριξη ελέγχου λειτουργίας και λήψης αποφάσεων μέσω δεικτών απόδοσης
 • Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας
 • Ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των επισκεπτών
 • Διερεύνηση πηγών χρηματοδότησης
 • Υποστήριξη διαδικασιών ISO 50001